مروری بر ماهیت شناسی پول از دیدگاه فقیهان
82 بازدید
محل نشر: مجله فقه 82
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
همه ما پول را مى شناسیم و با آن داد و ستد مى کنیم، ارزش کالاها و خدمات خود و دیگران را با آن مى سنجیم، گاه با آن پس انداز مى کنیم، گاه در کمتر از یک روز، چندین بار میان ما و دیگران داد و ستد مى شود. با وجود این، گاهى اندک دگرگونى اى در آن، چنان متغیرهاى اقتصادى را به هم مى ریزد که حتى صرافان کهنه کار بانکها، و استادان نظریه پرداز اقتصاد پول و بانک دارى نیز، از بررسى آن ناتوان مى مانند.