سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده باقرالعلوم 
محقق 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
رئیس دانشکده الهیات 
1376/07/01 
1380/03/31 
اجرائى 
همکاری 
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
عضو هیات علمى 
1376/07/01 
 
علمی پژوهشى 
تدریس 
دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 
مدرس 
1376/07/01 
1382/03/31 
------ 
تدریس 
دانشكده علوم قرآني ملاير 
مدرس 
1384/07/02 
1385/03/31 
------ 
تدریس 
دانشكده علوم قرآني قم 
مدرس 
1384/07/02 
 
------